Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Charakteristika školy 

a) Historie a obecná charakteristika

       V Dolní Bělé byla v roce 1953 založena jednotřídní mateřská škola.
Roku 1971 se rozšířila o přístavbu ložnice a šatny. Pak plnila několik let funkci dvoutřídní mateřské školy.
      Po provedení další stavební úpravy v roce 2002  vznikla trojtřídní MŠ s celodenním provozem ve všech třídách. Kapacita školy však nadále nevyhovovala velkému počtu přihlášených dětí, a tak byla v roce 2010 v budově ZŠ zřízena další třída pro předškolní děti s vlastní umývárnou a WC. V současné době je tedy MŠ trojtřídní – dvě třídy v budově MŠ a jedna v ZŠ.
     Budova mateřské školy  je spojena se základní školou chodbou. Obě školy mají společnou kuchyni a plynovou kotelnu. V r. 2009 došlo k výměně oken a zateplení fasády na budovách MŠ i ZŠ a v r. 2012 bylo obnoveno oplocení zahrady MŠ a provedena úprava zahradního terénu. V roce 2013 byla provedena kompletní rekonstrukce umývárny a WC v MŠ. V roce 2014 prošla rekonstrukcí kuchyně v MŠ a byla vybavena novým nábytkem. Od roku 2015 prochází postupně všechny prostory MŠ novou výmalbou a jsou prováděny nátěry dveří a zárubní. Postupně obnovujeme také vybavení a nábytek v mateřské škole.
    Mateřská škola i základní škola jsou  umístěny v klidném prostředí velké  zahrady,  máme skvělé  možnosti vycházek a pobytů v přírodě,  vybavenou  zahradu mateřské školy novými průlezkami. Využíváme tělocvičnu i sportovní hřiště základní školy.

 
b)  Spolupráce MŠ s organizacemi
 Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel nám poskytuje finanční prostředky, za které postupně obměňujeme staré nevyhovující zařízení. OÚ nám vyšel vstříc a přispěl na zřízení další třídy v ZŠ. Bez této stavební úpravy bychom nemohli všechny přihlášené děti přijmout. Děti a učitelky MŠ, pokud jsou k akcím OÚ přizváni, pomáhají zajištěním kulturního vystoupení. Zřizovatel je průběžně informován o připravovaných akcích MŠ.
     Spolupráce se základní školou je trvale efektivní. Učitelky MŠ a ZŠ spolupracují nejen před zápisem dětí do ZŠ. Navzájem se navštěvují a pozorují děti v přirozeném prostředí, radí se o výchovně vzdělávacích problémech. Učitelka ZŠ – výchovná poradkyně – přichází mezi rodiče budoucích prvňáčků, radí a upozorňuje na různá úskalí nástupu dětí do ZŠ.
      Žáci  ZŠ pro děti z MŠ připravují sportovní a zábavné programy, koncem června pomáhají při zajišťování závěrečného rozloučení s předškolními dětmi. Několikrát během školního roku se setkáváme na společných kulturních akcích v ZŠ, jako jsou divadelní a hudební představení. Dále názorné ukázky živých dravců a beseda s jejich majitelem, program „Hravě žij zdravě“ o zdravém životním stylu a stravování, pak také v červnu rozloučení s žáky deváté třídy. 
  Spolupráce s PPP Plzeň - sever je také na velmi dobré úrovni. Učitelka předškolních dětí se účastní školení v PPP. Spolupracujeme hlavně, vyskytnou-li se během roku nějaké problémy ve výchově a vzdělávání dětí. S pracovnicemi PPP se radíme na dalších postupech při výchovně vzdělávací práci, při individuální práci s dětmi.
 PPP spolupracuje také přímo s rodiči dětí, které mají odklad školní docházky. Rodiče se s dětmi mohou zapojit do kurzu pro nápravu grafomotoriky, mají možnost docházet do ZŠ k pracovnici PPP Plzeň - sever a účastnit se individuálních lekcí.

     Spolupracujeme se ZUŠ Plasy, s její pobočkou v ZŠ v Dolní Bělé. Některé talentované děti MŠ navštěvují přípravné ročníky ZUŠ, hudební obor.
ZUŠ pro MŠ pořádá dva  koncerty Vánoční a Jarní.

Spolupracujeme s klinickým logopedem – procvičování, upevňování správné výslovností dětí.

    

Spolupráce s dalšími organizacemi:
Výborná je spolupráce s místní knihovnou. Zapojili jsme se do programu, který má přivést děti do knihoven a motivovat je k lásce ke knihám .
Sokol Dolní Bělá nabízí rodičům předškolních dětí možnost přihlásit své děti k docházce do dětského fotbalového oddílu.
Dětská lékařka poskytuje rady, dodává propagační materiály.
  
     Spolupráce s rodiči je kvalitní, na dobré úrovni a nadále se rozvíjí. Rodiče a pedagogové jsou k sobě otevření, vstřícní, respektující se, jsou ochotni spolupracovat. Učitelky mají důvěru rodičů.
Rodičům nabízíme možnost podílet se na dění v MŠ a převážná většina této možnosti využívá. 
Jsou informováni o akcích v MŠ, o jejich dítěti, o jeho rozvoji, domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání.
     Učitelky MŠ zachovávají diskrétnost, chrání soukromí rodiny. Jednají ohleduplně, taktně, vyvarují se přílišné horlivosti v poskytování nevyžádaných informací. Nabízejí rodičům pomoc při problémech jejich dětí v rámci rozsahu pedagogických kompetencí předškolního pedagoga. Radí se s rodiči na dalším postupu ve výchově a vzdělávání jejich dětí.
Rodiče, po domluvě s učitelkou, mají možnost zúčastnit se výchovně vzdělávací práce ve třídě dítěte i mimo den otevřených dveří. Učitelka ukazuje a objasňuje své postupy a konzultuje výchovné problémy s rodiči. Obě strany hledají společná, přijatelná řešení, která posouvají dítě vpřed.

 
  Prezentace mateřské školy na veřejnosti:
Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány na vývěsce v obci a na zdravotním středisku. Tamtéž je vystavována fotodokumentace z akcí MŠ. Dále prezentujeme naší mateřskou školu na internetových webových stránkách školy, je zde k dispozici další fotodokumentace.
V průběhu školního roku pořádáme dvě veřejná vystoupení dětí, jedno před   Vánoci, druhé na Den matek.
Obě akce jsou veřejností očekávané a účast rodičů i veřejnosti na nich je veliká.
Stejnou tradici má rozloučení s předškoláky na konci roku.
Účastníme se s dětmi některých výtvarných soutěží.


Podmínky pro vzdělávání


 Materiální podmínky:

Mateřská škola je trojtřídní.
V budově mateřské školy mají první a druhá  třída  samostatná sociální zařízení.
Třetí třída, zřízena v základní škole s vlastním sociálním zázemím.
     Standardní vybavení mateřské školy postupně, dle finančních možností, obnovujeme. K veškerému potřebnému materiálu, pomůckám, knihám, hračkám mají děti volný přístup. Mohou si je brát i ukládat samostatně. V jednotlivých třídách jsme vytvořili  hravé koutky pro námětové hry.  Ty jsou postupně obnovovány a upravovány podle potřeb a zájmu dětí. Nábytek je rovněž dětem volně přístupný.
Výměnou starých oken za okna nová, vybavená žaluziemi, se vyřešilo i optimální osvětlení a zatemnění tříd.
Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály, doplňky odpovídá počtu
 dětí, jejich věku.
Nábytek, nová dětská lůžka a ostatní zařízení tříd je odpovídající, zdravotně nezávadné a bezpečné.
     Dětské práce je možno shlédnout na nástěnkách v každé šatně, zdobí též třídy,  vývěsky v obci, webové stránky školy.
V MŠ se odpoledne jedna třída využívá jako samostatná,  větratelná ložnice.
Školní zahrada je nově vybavena skluzavkou a tělocvičným mnohoúhelníkem, dvěma pískovišti s krycí folií, domečkem, zastřešenými stoly se sedačkami, lavičkami. 
Školní zahrada prošla v roce 2012 v letních měsících rekonstrukcí , byla nově oplocena, upravena. V roce 2014 a 2016 došlo k obnovení nátěrů obrubní pískovišť, laviček, průlezek.
Vnitřní i vnější  prostory MŠ jsou bezpečné, splňují hygienické normy.

Životospráva:
Stravování dětí probíhá v tříhodinových intervalech. Jídelníček je sestavený  podle zásad zdravé výživy a pitný režim mají děti k dispozici po celý den ve všech třídách, nápoje jsou obměňovány.
Otužování provádíme pravidelným větráním, přiměřeným oblečením pro pobyt venku i uvnitř budovy, každodenními vycházkami do okolí MŠ (ven nechodíme pouze je-li mráz pod -10°C, v dešti, za inverze).
Menší prostory tříd jsou kompenzovány dostatečnými, bezpečnými  prostory v okolí školy a využíváním tělocvičny ZŠ.
Při odpoledním odpočinku přihlížíme k potřebám dětí a k požadavkům rodičů. Děti 1. třídy po přečtené pohádce spí ve třídě, kterou užíváme jako ložnici. Lehátka se denně rozkládají a skládají. Dopoledne  prostor této třídy slouží ke hrám a pohybovým činnostem. Děti 2. a 3. třídy odpočívají na matracích a poslouchají čtenou nebo reprodukovanou pohádku, příběh. Odpočinek trvá podle potřeby dětí 30 minut, někdy déle. Poté probíhají klidové hry a činnosti, vycházející z třídních výchovně vzdělávacích programů. Po svačině se děti věnují odpolední zájmové činnosti a hrám. Opět vycházíme ze zájmu dětí a z TVP. Každé dítě má prostor pro vyžití dle svých individuálních potřeb v rámci bezpečnostních pravidel.


Psychosociální podmínky:

Při všech činnostech během dne respektujeme individualitu dítěte. Nově příchozím dětem je umožněno si na prostředí MŠ v klidu zvykat.
Všichni mají rovnocenné postavení.
Děti jsou spolutvůrci pravidel, vedeme je k samostatnému rozhodování, ke vzájemné spolupráci, k respektování dospělých i vrstevníků, umožňujeme svobodu v rámci pravidel.
Pedagogický styl je podnětný, demokratický, komunikace s dítětem vstřícná, empatická, naslouchající. Vzdělávací nabídka je dětem blízká, pochopitelná, prakticky využitelná.
Ve vztazích dětí s dospělými panuje důvěra a tolerance, vzájemná pomoc,
podpora, slušnost.
Dospělí v MŠ vedou děti nenásilně prosociálním směrem, což napomáhá prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. Učitelky užívají v dostatečné míře pozitivní motivaci, pochvalu, povzbuzení. 
V MŠ panuje ovzduší důvěry, tolerance, ohleduplnosti, vzájemné pomoci.

Organizace:
        Pružný denní řád, reaguje na možnosti a potřeby dětí. Zařazujeme spontánní hrové i řízené aktivity, zdravotně preventivní pohybové aktivity.
Třídy v naší MŠ jsou dopoledne věkově sourodé. Po odpoledním odpočinku děti 2. a 3. třídy spojujeme v jednu třídu, protože část dětí odchází po obědě domů.
MŠ poskytuje dětem zázemí, bezpečí, klid, soukromí.
Snažíme se, aby byl poměr spontánních a řízených aktivit vyvážený. Děti pracují svým osobním tempem, experimentují, objevují,  jsou podněcovány k aktivitě. Poskytujeme jim potřebný prostor pro spontánní hru.
Vytváříme vhodné podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.  Plánování vychází z potřeb, zájmů a z možností dětí.
 

Personální  zajištění MŠ:

S dětmi pracuje 6 učitelek:
Jarmila Vejvodová – kvalifikovaná učitelka MŠ, pověřená vedením MŠ
Hana Švamberková – kvalifikovaná učitelka MŠ, speciální pedagog
Daniela Krausová – kvalifikovaná učitelka MŠ
Jana Piorecká - kvalifikovaná učitelka MŠ
Karolína Kotorová – kvalifikovaná učitelka MŠ
Martina Drofová  - úvazek 0,403

Pedagogičtí pracovníci jsou aktivní při dalším sebevzdělávání.