Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

 

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:

 • kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Tyto informace zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, a to způsobem umožňující dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky(kromě skupiny oborů 82 – Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška).

Obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem    a obory zkráceného studia konají přijímací zkoušku pouze pokud je ředitelem školy stanovena.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy do 1. března.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihláškyObě přihlášky musí být totožné.

Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. doporučení PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy).

Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a sportu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Jednotná přijímací zkouška

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání           s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

 

1. termín –         12.4. 2018 - 4-leté obory   

13.4. 2018 - 6-tileté a 8-leté obory

2. termín –         16.4. 2018 - 4-leté obory

                               17.4.2018 - 6-tileté a 8-leté obory

náhradní termíny – 10. 5. , 11.5.

talentové zkoušky na um. školách - 2.1.-15.1.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát:

 • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

pokud se do uvedeného oboru přijímací zkouška koná.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky.

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

 

Český jazyk a literatura

 • 60 minut, 50 bodů
 • povolené pomůcky – propisovací tužka
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika a její aplikace

 • 70 minut, 50 bodů
 • povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
 • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

 

Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče příslušné střední škole do 28. dubna.

Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti tj. minimální počet bodů.

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

 • že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března.

 

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy do 31. října.

Termín pro podávání přihlášek je pro první kolo přijímacího řízení stanoven na 30. listopadu.

V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna.
 

Podáním přihlášky ke vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a, tedy k 1. březnu.

 

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v příručce „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na nástěnce v základní škole. Všem žákům také byla tato příručka poslána elektronickou formou.

 

Další informace naleznete na www.msmt.czwww.cermat.czhttps://www.facebook.com/jednotneprijimacky/?fref=tswww.studujvpk.czwww.infoabsolvent.czwww.atlasskolstvi.czwww.nuov.czwww.uiv.czportal.csicr.cz .